dissabte, 16 de juliol de 2011

estudi per a ¨Tartarí de Tarascó¨d'Alphonse Daudet - étude pour ¨Tartarin de Tarascon¨- study of ¨Tartarin of Tarascon¨by Alphonse Daudet